Ποια γάμο αλλάξει;1 Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο φόρο των νοικοκυριών? Έτσι θα δηλώσει το εισόδημά σας μαζί σε μια ενιαία δήλωση υπογεγραμμένη από τους δύο συζύγους.2 Αν δεν έχετε παιδιά, έχετε τώρα δύο μέρη.Τα έξοδα μπορείτε να εκπέσει από...

ما الزواج تغير؟1- إنشاء المنزلية ضريبية جديدة. لذلك عليك أن يعلن دخلك معا على إعلان واحد وقعه كل من الزوجين.2- إذا لم يكن لديك أطفال، لديك الآن جزأين.يتم الإبلاغ عن المصاريف التي يمكن أن تقتطع من الضرائب الخاصة بك معا.سوف...

מה הנישואים השתנה?1- אתה יוצר ביתי מס חדש; אז תוכל להכריז ההכנסה שלך יחד על הצהרה אחת בחתימת שני בני הזוג.2- אם אין לך ילדים, עכשיו יש לך שני חלקים.הוצאות ניתן לנכות את המיסים מדווחים יחד.תקבל הודעה מס אחד מטעם...

Welche Ehe verändert?1- erstellen Sie eine neue Steuer Haushalt; So werden Sie Ihr Einkommen zusammen auf einer einzigen Erklärung von beiden Ehegatten unterzeichnet erklären.2- Wenn Sie keine Kinder haben, haben Sie jetzt zwei Teile.Kosten Sie können von den Steuern abziehen...

Lo que el matrimonio cambiado?1- Se crea una nueva unidad familiar; Por lo que declara su ingreso juntos en una sola declaración firmada por ambos cónyuges.2- Si usted no tiene hijos, ahora tiene dos partes.Los gastos que puede deducir de...

Apa pernikahan berubah?1- Anda membuat rumah tangga pajak baru; Jadi, Anda akan menyatakan penghasilan Anda bersama-sama pada deklarasi tunggal ditandatangani oleh kedua pasangan.2- Jika Anda tidak memiliki anak, Anda sekarang memiliki dua bagian.Beban Anda dapat memotong dari pajak Anda dilaporkan...

Che il matrimonio è cambiato?1- Si crea un nuovo nucleo familiare fiscale; Così si dichiara il reddito insieme su una sola dichiarazione firmata da entrambi i coniugi.2- Se non avete figli, ora avete due parti.Le spese si possono detrarre dalle...

O casamento mudou?1- Você cria um novo lar fiscal; Então você vai declarar sua renda em conjunto em uma única declaração assinada por ambos os cônjuges.2 Se você não tem filhos, você agora tem duas partes.Despesas que você pode deduzir...

Co małżeństwo zmieniło?1- utworzyć nowy gospodarstwo podatkowej; Więc można zadeklarować swoje dochody razem na jednej deklaracji podpisanej przez obojga małżonków.2 Jeśli nie masz dzieci, masz teraz dwie części.Wydatki można odliczyć od podatku są zgłaszane razem.Otrzymasz zauważyć podatku w imieniu małżonków,...

Wat het huwelijk veranderd?1 U maakt een nieuwe belasting huishouden; Dus je zult samen verklaren uw inkomen op een enkele verklaring van beide echtgenoten ondertekend.2- Als je geen kinderen hebt, je hebt nu twee delen.Kosten die u kunt aftrekken van...

Co se manželství změnilo?1 Vytvořit nový daňový domácnost; Takže budete deklarovat své příjmy společně na jednom prohlášení podepsané oběma manželi.2 Máte-li žádné děti, máte nyní dvě části.Náklady můžete odečíst z daní jsou uvedeny společně.Dostanete jeden daňový výměr jménem manželů, kteří...

Čo sa manželstvo zmenilo?1 Vytvoriť nový daňový domácnosť; Takže budete deklarovať svoje príjmy spoločne na jednom vyhlásenie podpísané oboma manželmi.2 Ak máte žiadne deti, máte teraz dve časti.Náklady môžete odpočítať z daní sú uvedené spoločne.Dostanete jeden daňový výmer menom manželov,...

Vad äktenskap förändrats?1- Du skapar en ny skatt hushåll; Så du deklarera din inkomst tillsammans på en enda förklaring som är undertecknad av båda makarna.2- Om du inte har några barn, nu har du två delar.Kostnader kan du dra av...

Ne evlilik değişti?1- Yeni bir vergi ev yaratmak; Yani her iki eşin tarafından imzalanmış tek beyanı üzerinde birlikte gelir beyan edeceğiz.Eğer hiç çocuğu varsa 2-, şimdi iki parçalıdır.Eğer vergilerden düşebilirsiniz giderler birlikte raporlanır.Bir veya başka yoluyla ödenebilir eşler adına bir...

Hvad ægteskabet ændret?1- Du opretter en ny skat husstand; Så du erklære din indkomst sammen på en enkelt erklæring underskrevet af begge ægtefæller.2 Hvis du ikke har nogen børn, har du nu to dele.Udgifter du kan trække fra din skat...